GRIF

Chứng chỉ đầu tư tăng trưởng

Chứng chỉ đầu tư tăng trưởng

Đây là dịch vụ quản lý quỹ đầu tư của Growth Investing thông qua cố vấn của App, Robot AI của Công ty Growth Investing đã có lịch sử giao dịch lợi nhuận cao.

LỢI NHUẬN KỲ VỌNG

LÊN ĐẾN 15% trong vòng 6 tháng, giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận với số tiền nhàn rỗi và đa dạng rủi ro đầu tư.

SỐ TIỀN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Chứng chỉ GRIF có thể mua tối thiểu 1 Slot từ 1 tỷ VNĐ (có thể một cá nhân hay một nhóm NĐT gộp lại ít nhất 1 Slot từ 1 tỷ VNĐ).

PHÍ QUẢN LÝ

Chỉ 2%/6 tháng cho số vốn mà bạn nộp vào quỹ để đem đi đầu tư chứng khoán. Phí rút trước hạn chỉ 0.5%.

Tiêu chí quỹ

1. Lợi nhuận mục tiêu 15%/6 tháng.

2. Phần lãi vượt trội trên 15% bạn sẽ nhận được 70%.

3. Đầu tư dựa trên cố vấn của Robot App khuyến nghị đầu tư Growth Investing.

4. Số tiền tham gia tối thiểu 1 Slot là 1 tỷ VNĐ (có thể một cá nhân hay một nhóm NĐT gộp lại ít nhất 1 Slot từ 1 tỷ VNĐ).

5. Trường hợp nhiều NĐT gộp lại 1 Slot thì CTY vẫn ký hợp đồng riêng với cá nhân đó tương ứng với phần vốn góp.

6. Phí quản lý 2%/6 tháng, phí rút trước hạn 0.5%